แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
435,550
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
103,800
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
667,500
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
50,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,049,200
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,306,050

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมการข้าว
6 74,000
  1. กรมปศุสัตว์
4 46,000
  1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง))
3 16,250
  1. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
2 45,000
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
2 13,800

    6.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

44 2,111,000
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน   2,306,050
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562