แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
435,550 628,660
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
103,800 204,830
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
667,500 365,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
50,000 114,600
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,049,200 1,348,050
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,306,050 2,661,140

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์
46,000 46,000
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
13,800  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง))
16,250 12,250
 1. กรมการข้าว
74,000 25,000
 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  64,600 
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,111,000 2,395,710
รวมงบประมาณ 2,306,050 2,661,140
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563