แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
130,250
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
37,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
420,800
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
554,500
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 1,142,950

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมปศุสัตว์
4 32,400
  1. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3 184,800
  1. กรมส่งเสริมเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรบนพื้รที่สูง(เกษตรที่สูง))
3 16,250
  1. กรมประมง
1 3,500
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
2 45,000

   6.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

24 861,000
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน   1,142,950
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562