แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
130,250  198,900 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
37,000  138,580 
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
420,800  450,150 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-  -
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
554,500 526,100
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 1,142,950 1,313,730

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์
32,400 32,400
 1. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
184,800 68,200
 1. กรมส่งเสริมเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรบนพื้รที่สูง(เกษตรที่สูง))
16,250 8,000
 1. กรมประมง
3,500  
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
45,000  39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
861,000 1,087,550
รวมงบประมาณ 1,142,950 1,313,730
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563