แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
671,980 713,810
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
76,000 140,130
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
155,000 192,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
25,000 197,560
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,316,180 1,530,262
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,244,160 2,773,762

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน)
48,000 88,182 
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน)
47,160  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
  26,250
 1. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
70,000 20,000
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  44,930
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,034,000 2,555,400
รวมงบประมาณ 5 หน่วยงาน 2,244,160 2,773,762
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563