แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
671,980
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
76,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
155,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
25,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,316,180
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,244,160

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
6 48,000
  1. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
3 70,000
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
2 45,000
  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน
4 47,160

    5.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

35 2,034,000
รวมงบประมาณ 5 หน่วยงาน   2,244,160
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562