รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน และเมื่อแบ่งมูลค่าจากการส่งเสริมอาชีพรายสาขา  พบว่า เกษตรกรมีมูลค่าจากพืชไร่สูงสุดแต่เป็นมูลค่าจากการบริโภค หากมองมูลค่ารายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจะเป็นรายได้จากสาขาไม้ผลมากสุด ชนิดพืชที่สร้างมูลค่ามากสุด คือ ลิ้นจี่ เคพกูสเบอรี่ สตอเบอรี และอโวกาโด รองลงมาเป็นสาขาปศุสัตว์และพืชผัก จำหน่ายผลผลิตผ่านตลาดชุมชนและตลาดท้องถิ่น

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยางปีงบประมาณ 2557 - 2561 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,912,780 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 4,751,125 บาท ในปีงบประมาณ 2561 และในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ปี 2562 อยู่ที่ 4,529,655 บาท

 

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562