รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ได้ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีความหลากหลายของรายได้แก่เกษตรกร โดยการส่งเสริมการปลูกพืชเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มรายได้ เนื่องจากดินที่ใช้เพาะปลูกพืชขาดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นชนิดพืชที่สร้างมูลค่าสูงสุด มีการส่งเสริมการปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วง ลำไย และน้อยหน่า เนื่องจากเป็นพืชที่ทนแล้ง สามารถปลูกบนที่ดอนได้ และเป็นพืชที่มีตลาดรองรับในพื้นที่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกองุ่น และไม้ดอก ซึ่งเป็นพืชที่ใช้พื้นที่และน้ำน้อย แต่ให้ผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูง และชุมชนอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสามารถจำหน่ายได้ง่าย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และหัตถกรรม เนื่องจากชุมชน ยังคงมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563