รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และไม้ผล ซึ่งจากการส่งเสริมพบว่ารายได้หลักของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์ มาจากไม้ผล ได้แก่ เสาวรสหวานไทนุง และกล้วยน้ำว้า รองลงมาเป็นรายได้ที่มาจากพืชผัก ได้แก่ พริกขี้หนูสด อีกทั้งยังมีรายได้บางส่วนมากจากการปลูกกาแฟ หัตถกรรม (ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ชุดแซก ไหมประดิษฐ์ และผ้าชิ้น) รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายลูกสุกร โดยมีการจำหน่ายผ่านตลาดชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นตลาดข้อตกลง

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ปีงบประมาณ 2560 - 2562 พบว่ามีรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,475,467 บาทในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 4,446,584 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 230,891 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563