รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


แยกรายเดือน

     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และไม้ผล ซึ่งจากการส่งเสริมพบว่ารายได้หลักของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์ มาจากไม้ผล ได้แก่ เสาวรสหวานไทนุง และกล้วยน้ำว้า รองลงมาเป็นรายได้ที่มาจากพืชผัก ได้แก่ พริกขี้หนูสด อีกทั้งยังมีรายได้บางส่วนมากจากการปลูกกาแฟ หัตถกรรม (ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ชุดแซก ไหมประดิษฐ์ และผ้าชิ้น) รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายลูกสุกร โดยมีการจำหน่ายผ่านตลาดชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นตลาดข้อตกลง โดยมีมูลค่าสะสมรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2561 จำนวน  4,529,795 บาท 

แยกตามรายสาขา

แยกตามกิจกรรม

ผลผลิต

ปริมาณ มูลค่า

ถั่วขาว

2,257

56,425

พริกขี้หนูสด

15,976

593,555

กล้วยน้ำว้า เสาวรสหวาน

228,665 2,404,349

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561