ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 670 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 3,607 คน  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่ทำการเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน เช่น มันสำปะหลัง กล้วย กระชายดำ ถั่ว ขิง เป็นต้น รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. บ้านศรีคีรีรักษ์

11

เชียงทอง

วังเจ้า

ตาก

ม้ง

189

998

C

2. บ้านผาผึ้ง

6

เชียงทอง

วังเจ้า

ตาก

ม้ง

481

2,609

C

รวม

670

3,607

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562