ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

      โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแกมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 หมู่บ้าน และพื้นที่ T&V 1 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,138 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 4,856 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชหลัก ได้แก่ ข้าวโพด ลิ้นจี่ และไม้ผลอื่นๆ ได้แก่ อาโวคาโด และมะม่วง ส่วนพืชไร่อื่นๆ ได้แก่ ถั่วแขก และมีประกรบ้างส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม และหาของป่าขาย อีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มผู้ปลูกกัญชง กลุ่มสมุนไพรท้องถิ่น และกลุ่มเพาะเห็ด

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา
  1. บ้านถ้ำเวียงแก

1

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

ม้ง

267

1,214 B
  1. บ้านผาหมี

10

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

ม้ง

259

1,104 B
  1. บ้านน้ำพัน

9

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

46

243 B
  1. บ้านปางปุก

2

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

ไทลื้อ

220

875 B
  1. บ้านหางทุ่ง

3

นาไร่หลวง

สองแคว

น่าน

ไทลื้อ

92

320 B

พื้นที่ T&V

 

 

 

 

 

 

 

 
  1. บ้านปางแก

7

ทุ่งดง

ทุ่งช้าง

น่าน

ม้ง

254

1,200 C

รวม

1,138

4,856  

 

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562