ประวัติความเป็นมา

          หมู่บ้านถ้ำเวียงแก” จัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ. 2457  เมื่อปี พ.ศ. 2514 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านถ้ำเวียงแก พร้อมทั้งมีพระราชดำริให้โครงการหลวงเข้าไปให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการปลูกและดูแลรักษาไม้ผล และในปีพ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าดำเนินการในพื้นที่ชื่อ "โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ 

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแกตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคา เส้นทางการคมนาคมจากจังหวัดน่านไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ

     1.จากจังหวัดน่านถึงอำเภอเชียงกลาง ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร และจากอำเภอเชียงกลางถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ระยะทาง 18 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร

     2.จากจังหวัดน่านถึงอำเภอท่าวังผาระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร และจากอำเภอท่าวังผาถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ระยะทาง 40 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 82 กิโลเมตร

     ส่วนการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 15 นาที (ระยะทาง 319 กิโลเมตร)

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562