ประวัติความเป็นมา

          ราษฎรหมู่บ้านถ้ำเวียงแกได้อพยพเข้ามาพื้นที่ราวปี พ.ศ. 2500 ได้สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพทำไร่ นับถือผีและบรรพบุรุษ หมู่บ้านถ้ำเวียงแกได้รับประกาศเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 เป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งตามชื่อถ้ำที่อยู่ในพื้นที่ เมื่อปี พ.ศ. 2505 และในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีราถในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านาถ้ำเวียงแก และได้ดำริให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือ และในปี พ.ศ. 2547 ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำพัน หมู่ที่ 9 ได้ทำหนังสือเรื่องขอสนับสนุนโครงการหลวงเข้าในพื้นที่บ้านน้ำพัน โครงการหลวงได้เข้าไปทำการสำรวจพื้นที่และเห็นควรให้จัดตั้งโครงการขยายผลโครงการหลวง ชื่อ โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแกตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่านลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันเชิงซ้อน ลักษณะเป็นเนินเขาและเทือกเขาสูง  มีระดับความสูงตั้งแต่ 200 – 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับความสูง 400 -500 เมตร ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนเฉพาะฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ย 24.04 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561