ประวัติความเป็นมา

     สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี (สวท.) ได้มีหนังสือถึงมูลนิธิโครงการหลวง ขอความร่วมมือฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ สาธิตและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับประชากรบ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมามูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพของประชาชนรูปแบบของโครงการขยายผลโครงการหลวงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางของโครงการหลวงต่อไป

ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 372 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชั่วโมง อยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2-3ชั่วโมง อยู่ห่างจากอำเภอสบเมย ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1-2 ชั่วโมง โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง คอนกรีต และลูกรัง

 
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562