ประวัติความเป็นมา

 

    โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย เกิดจากการที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี ได้มีหนังสือ ถึงมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขอความร่วมมือฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ สาธิตและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับประชากรพื้นที่ชายแดนในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยเล็งเห็นว่ามูลนิธิโครงการหลวงมีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง

     สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายให้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในรูปแบบของโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางของโครงการหลวงต่อไป

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย เป็นหนึ่งโครงการใน 17 แห่งของพื้นที่ขยายงานโครงการการหลวงในปี 2548 ซึ่งเดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย" การดำเนินงาน 8 หมู่บ้าน 16 กลุ่มบ้านในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่ บ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านซือมื่อหลวง หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ที่ 7 บ้านทียาเพอ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทีชะ หมู่ที่ 10 บ้านทีฮือลือ หมู่ที่ 11 บ้านกลอโค๊ะ หมู่ที่ 12

     ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ

  • 1) พอมีพอกิน
  • 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  • 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ
  • 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

     สำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและป่าไม้ มีระดับความสูงตั้งแต่ 0-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 22.59 องศาเซลเซียส

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561