ประวัติความเป็นมา

     ตามหนังสือลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ผู้นำชุมชมบ้านห้วยโทนและบ้านน้ำจูน ได้ทำหนังสือ ถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง เรื่องการขอรับการอนุเคราะห์ สนับสนุนจากทางมูลนิธิโครงการหลวงช่วยเหลือเรื่องผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ต่อมาประธานมูลนิธิโครงการหลวงรับสั่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ให้เข้าสำรวจพื้นที่นำโดยผู้บริหารสถาบันฯดังกล่าว แล้วผู้บริหารได้พิจารณาเห็นควร ตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯขึ้น ปีงบประมาณ 2555   เดิมชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้  

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือตั้งอยู่ที่บ้านสว้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 433 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 55 นาที อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ระยะทาง 92 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง และอยู่ห่างจากอำเภอปัว ระยะทาง 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที  โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด

 
 
 
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562