ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือเริ่มแรกโครงการดำเนินการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยโทน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเกลือเหนือ และบ้านน้ำจูน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป้าประสงค์ของกาจัดตั้งโครงการเพื่อเสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเก็บรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง และการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อ ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เดิมชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ มีมีสำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านสะว้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีระดับความสูงตั้งแต่ 700-2,100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นเทือกเขาสูงชันและตั้งอยู่บนไหล่เขา อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 23.07 องศาเซลเซียส ลักษณะอากาศของหมู่บ้านมีลักษณะหนาวเย็นตลอดปี ฤดูหนาวเป็นฤดูที่ยาวนานเป็นพิเศษเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จะมีอากาศหนาวจัดตลอดทั้งวันทั้งคืนมีหมอกปกคลุมมาก ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน จะมีฝนตกชุกมากและมีฐานเมฆปกคลุมต่ำ ส่วนฤดูร้อน จะมีระยะสั้น ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน

 
 
 
 
 
 
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561