ประวัติความเป็นมา

          ตำบลห้วยเขย่ง ประวัติความเป็นมาที่เรียกว่าห้วยเขย่ง เนื่องจากสมัยก่อนชาวบ้านได้เลี้ยงช้างเพื่อชักลอกไม้ท่อน และมีคนเลี้ยงช้างชื่อ "พระเขย่ง" มีอยู่วันหนึ่งช้างได้เกิดตกมันและได้เหยียบพระเขย่งตายบริเวณลำห้วย จนชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่า ห้วยพระเขย่ง ต่อมาคำว่า พระ ได้หายไป และพูดสั้นขึ้นว่า ห้วยเขย่ง มาจนถึงปัจจุบัน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง เป็นหนึ่งโครงการใน 17 แห่งของพื้นที่ขยายงานโครงการการหลวงในปี 2548 ซึ่งเดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง" เมื่อปี พ.ศ. 2548  มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เริ่มดำเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง โดยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้มีกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมในระบบ เช่น การปลูกไม้ผล การปลูกผักอินทรีย์ เป็นต้น โดยได้ตกลงที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น ในการดำเนินงานการพัฒนาโดยนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาหินปูนทอดตลอดแนวจากด้านเหนือถึงใต้ มีระดับความสูงตั้งแต่ 100 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 25.29 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561