ประวัติความเป็นมา

     ในปี พ.ศ 2548 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลห้วยเขย่ง มูลนิธิโครงการหลวง โดยหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ามาดำเนินการโดยตั้งเป็นโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานคณะกรรมการระดับจังหวัดและมีนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานคณะทำงานระดับอำเภอ ภายใต้ชื่อ "โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง"  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562