ประวัติความเป็นมา

     ในปี พ.ศ 2548 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลห้วยเขย่ง มูลนิธิโครงการหลวง โดยหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ามาดำเนินการโดยตั้งเป็นโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานคณะกรรมการระดับจังหวัดและมีนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานคณะทำงานระดับอำเภอ ภายใต้ชื่อ "โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง"  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

 

ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14๐ 32΄ 00΄΄ - 14๐ 47΄ 30΄΄ เหนือ และเส้นแวงที่ 98๐ 28΄ 12΄΄ - 98๐ 39΄ 00΄΄   อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 962 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.5 ชั่วโมง อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิ ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562