การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)    

3 แผน

3 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

 
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

1 กลุ่ม

40 ราย

8 กลุ่ม

159 ราย

10 กลุ่ม

568 ราย

13 กลุ่ม

410 ราย

10 กลุ่ม

100 ราย

 

3. การบรูณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน)

 

5 หน่วยงาน

 

 

 

 

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (หมู่บ้าน/ราย)

10 หมู่บ้าน

10 หมู่บ้าน

10 หมู่บ้าน

500 ราย

10 หมู่บ้าน

800 ราย

4 หมู่บ้าน

120 คน

 

5. จัดทำแปลงสาธิตศูนย์การเรียนรู้ (แห่ง)

  12 แห่ง   12 แห่ง    

6. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)

 

1 หมู่บ้าน

 

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

 

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

สหกรณ์การเกษตรการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จำกัด

สหกรณ์

79

544,258

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยเขย่ง

วิสาหกิจชุมชน

12

50,000

กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล 70 ไร่ บ้านห้วยเขย่ง

พึ่งตนเอง

13

50,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา