การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2. พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง (ครั้ง)

1 ครั้ง
3. ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง/ราย)

1 ครั้ง

32 ราย

4.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/ราย)

1 กลุ่ม

30 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา