การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)  

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

3 แผน

3 หมู่บ้าน

1 แผน

4 หมู่บ้าน

5 หมู่บ้าน
2. หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้าน/ราย)    

1 หมู่บ้าน

34 ราย

  1 ชุมชน

1 หมู่บ้าน

25 ราย

1 หมู่บ้าน
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)  

12กลุ่ม

230 ราย

 

5 กลุ่ม

84 ราย

 

6กลุ่ม

200ราย

 
4. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน (ครั้ง/ราย)    

2 ครั้ง

160 ราย

 

 

2 ครั้ง

56 ราย

 
5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/ราย)    

3 กลุ่ม

53 ราย

1 กลุ่ม

20 ราย

 

1 กลุ่ม

20 ราย

 
6. สนับสนุนกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/ราย)  

1 กลุ่ม

25 ราย

       

1 กลุ่ม 

35 ราย

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านน้ำเคิม พึ่งตนเอง 26 13,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา