แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
804,960 1,164,830
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
105,000 112,930
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
321,600 280,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
140,000 270,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,163,300 2,371,502
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,525,860 4,199,262

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดน่าน)
36,500 74,582
 1. ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน (กรมประมง)
47,160  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
  11,250
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  7,730 
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000 39,000 
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,397,200 4,066,700
รวมงบประมาณ หน่วยงาน 2,525,860 4,199,262
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563