แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
804,960
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
105,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
321,600
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
140,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,163,300
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,525,860

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดน่าน
6 36,500
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
2 45,000
  1. ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน (กรมประมง)
4 47,160

    4.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

37 2,397,200
รวมงบประมาณ 4 หน่วยงาน   2,525,860
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562