แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ อำเภอสองแคว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
804,880 694,700
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
116,600 372,155
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
370,000 885,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
540,000 50,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,087,200 1,084,982
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,918,680 3,086,837

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน)
30,800 70,982
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง))
25,000  
 1. กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่)
36,000 5,000
 1. กรมหม่อนไหม
5,000 1,500
 1. กรมป่าไม้
  140,000
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
480,000  
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  23,930
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000 39,000
 1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองแคว)
20,600  
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,276,280 2,806,425
รวมงบประมาณ 2,918,680 3,086,837
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563