แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ อำเภอสองแคว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
804,880
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
116,600
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
370,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
540,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,087,200
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,918,680

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
5 30,800
  1. กรมทรัพยากรน้ำ
2 480,000
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
2 45,000
  1. กรมหม่อนไหม
2 5,000
  1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองแคว
5 20,600
    6.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) 2 25,000
    7. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 5 36,000

    8.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

31 2,276,280
รวมงบประมาณ 8 หน่วยงาน   2,918,680
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562