แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
542,710 339,300
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
300,600 118,320
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
465,290 954,937
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
60,000 96,400
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,590,700 1,576,702
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,959,300 3,085,659

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน)
36,500 75,682
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน)
47,160  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
157,600  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง))
28,750  
 1. กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่)
36,000 5,000
 1. กรมหม่อนไหม
2,000 1,500
 1. กรมป่าไม้
  620,000
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  53,030
 1. กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา)
57,000  
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,549,290 2,291,447
รวมงบประมาณ 9 หน่วยงาน 2,959,300 3,085,659

 

 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563