แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
542,710
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
300,600
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
465,290
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
60,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,590,700
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,959,300

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
5 36,500
  1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)
2 28,750
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6 157,600
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
2 45,000
    5.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา 2 57,000
    6.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน 4 47,160
    7.  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 5 36,000

    8.  กรมหม่อนไหม

1 2,000

    9.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

35 2,549,290
รวมงบประมาณ 9 หน่วยงาน   2,959,300

 

 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562