การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง พบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 38,011.78 ไร่  ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ ไม้ยืนต้น (ยางพารา สัก ไผ่ ไม้ยืนต้นผสม ยูคาลิปตัส ปาล์มน้ำมัน และหวาย) พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ มันสำปะหลัง และสับปะรด) ไร่หมุนเวียน ไม้ผล (ลิ้นจี่ ลำไย และมะม่วง) นาข้าว พืชเครื่องดื่ม (กาแฟ) และพืชสวน (มะนาว) ตามลำดับ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 894.08 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็น 928.04 ไร่ ในส่วนพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่แหล่งน้ำลดลงเหลือ 49,165.81 ไร่ และ 206.22 ไร่ ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 55.11 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละ 13.25, 1.04, 1.00 และ 0.23 ตามลำดับ

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561