การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ พบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 19,024.05 ไร่  ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ ไร่หมุนเวียน พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ผสม และข้าวไร่) นาข้าว พืชเครื่องดื่ม (ชา) ไม้ผล (มะม่วง มะขาม ไม้ผลผสม สตรอเบอรี่ เคพกูสเบอรี่ และลิ้นจี่) โรงเรือนเกษตร พืชสวน (กะหล่ำปลี และบล็อกโคลี่) และไม้ยืนต้น (ยางพารา) ตามลำดับ ในส่วนพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำลดลงเหลือ 98,930.48 ไร, 617.85 และ 7.22 ไร่ ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.43 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละ 16.04, 0.52 และ 0.01 ตามลำดับ

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560