รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน เมื่อแบ่งมูลค่าจากการส่งเสริมอาชีพรายสาขา  พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากสาขาพืชผักมูลค่าสูงสุด ชนิดพืชที่สร้างมูลค่ามากสุด คือ มะเขือเทศโทมัส หอมญี่ปุ่น แตงกวาญี่ปุ่น และฟักทองญี่ปุ่น เป็นต้น รองลงมาเป็นสาขาพืชไร่ ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด และถั่วนิ้วนางแดงตามลำดับ

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 3,777,220 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 9,958,472 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 956,031 บาท

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563