ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

         โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,254 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 4,176 คน ประกอบด้วย 2 ชาติพันธุ์ ได้แก่ คนไทยพื้นเมือง และกะเหรี่ยง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกข้าวโพด ข้าวนา ข้าวไร่ พืชผัก และไม้ผล (มะม่วง อาโวคาโด เงาะ เสาวรส) เป็นหลัก รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มปลูกผักในโรงเรือน และกลุ่มปลูกหอมญี่ปุ่น

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงแม่มะลอ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1.บ้านแม่มะลอ

8

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

142

488

B

2.บ้านแม่วาก

6

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง

102

320

B

3.บ้านสบวาก

7

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง

79

275

C

4.บ้านแม่มุ

4

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

212

744

C

5.บ้านแม่นาจร

5

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง

325

849

C

6.บ้านแม่นาจรเหนือ

16

เมืองนะ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง

240

674

-

7. บ้านแม่หอย

12

เมืองนะ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

78

484

C

8. บ้านใหม่พัฒนาสันติ

14

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

76

342

C

รวม

1,254

4,176

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562