ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

         โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,254 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 4,176 คน ประกอบด้วย 2 ชาติพันธุ์ ได้แก่ คนไทยพื้นเมือง และกะเหรี่ยง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกข้าวโพด ข้าวนา ข้าวไร่ พืชผัก และไม้ผล (มะม่วง อาโวคาโด เงาะ เสาวรส) เป็นหลัก รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มปลูกผักในโรงเรือน และกลุ่มปลูกหอมญี่ปุ่น

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงแม่มะลอ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

1.บ้านแม่มะลอ

8

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

142

488

2.บ้านแม่วาก

6

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง

102

320

3.บ้านสบวาก

7

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง

79

275

4.บ้านแม่มุ

4

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

212

744

5.บ้านแม่นาจร

5

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง

325

849

6.บ้านแม่นาจรเหนือ

16

เมืองนะ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง

240

674

7. บ้านแม่หอย

12

เมืองนะ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

78

484

8. บ้านใหม่พัฒนาสันติ

14

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

76

342

รวม

1,254

4,176


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562