ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝนมีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 14 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,636 ครัวเรือน จำนวนประชากรจำนวน 6,809 คน จำแนกเป็น 4 ชนเผ่า ได้แก่ ม้ง กะเหรี่ยง ไทยพื้นราบ และลั้วะ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ประชากรในพื้นที่มีอาชีพหลักคือการทำการเกษตร โดยปลูกผัก ทำไร่ และทำนาเป็นหลัก มีการรวมกลุ่มในการผลิตพืชปลอดภัยในระบบ GAP  รองลงมาเป้นการประกอบอาชีพรับจ้าง และมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อการบริโภคเท่านั้น 

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงปางหินฝน

พื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชนเผ่า

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา
  1. พุยเหนือ

2

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

ม้ง

126

811

C
  1. แม่ตูม

4

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

159

577

C
  1. ปางหินฝน

10

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง,ม้ง,ไทยพื้นราบ

91

255

B
  1. กองบอด

11

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

181

659

C
  1. พุยใต้

12

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง,ม้ง

118

440

C
  1. ดินขาว

13

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

67

262

C
  1. แม่หงาน

1

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

177

931

C
  1. เฮาะ

6

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

ลั้วะ

154

509

C
  1. กอกน้อย

8

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

ลั้วะ

83

266

-
  1. แปะ

7

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

ลั้วะ

87

416

-

11. แม่ลอง

3

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

130

484

C

12. ขุนปอน

12

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

101

360

C

13. ทุ่งแก

6

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

162

839

C

รวม

1,636

6,809

 

*หมายเหตุ

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562