ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝนมีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 14 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,636 ครัวเรือน จำนวนประชากรจำนวน 6,809 คน จำแนกเป็น 4 ชนเผ่า ได้แก่ ม้ง กะเหรี่ยง ไทยพื้นราบ และลั้วะ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ประชากรในพื้นที่มีอาชีพหลักคือการทำการเกษตร โดยปลูกผัก ทำไร่ และทำนาเป็นหลัก มีการรวมกลุ่มในการผลิตพืชปลอดภัยในระบบ GAP  รองลงมาเป้นการประกอบอาชีพรับจ้าง และมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อการบริโภคเท่านั้น 

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงปางหินฝน

พื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชนเผ่า

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

  1. พุยเหนือ

2

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

ม้ง

126

811

  1. แม่ตูม

4

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

159

577

  1. ปางหินฝน

10

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง,ม้ง,ไทยพื้นราบ

91

255

  1. กองบอด

11

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

181

659

  1. พุยใต้

12

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง,ม้ง

118

440

  1. ดินขาว

13

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

67

262

  1. แม่หงาน

1

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

177

931

  1. เฮาะ

6

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

ลั้วะ

154

509

  1. กอกน้อย

8

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

ลั้วะ

83

266

  1. แปะ

7

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

ลั้วะ

87

416

11. แม่ลอง

3

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

130

484

12. ขุนปอน

12

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

101

360

13. ทุ่งแก

6

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

162

839

รวม

1,636

6,809

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562