ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

      โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 374 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 1,579 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชไร่ และข้าวโพด เป็นหลัก อาชีพรองลงมาคือการหาของป่าขาย เช่น  หวาย ก๋ง ล่าสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อขายและใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น วัวพื้นเมือง ควายพื้นเมือง เป็ด ไก่พื้นเมือง หมู และรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือได้ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน โดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือก เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ภาคการเกษตร ได้ส่งเสริมการปลูก พืชผักทั้งในและนอกโรงเรือน สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (ข้าวไร่) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่ องุ่น อาโวกาโด เสาวรสหวาน และสตรอเบอรี่ ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ หมูหลุม เพื่อบริโภคในครัวเรือน และสร้างรายได้เสริม ในส่วนของภาคนอกการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โฮมสเตย์ ลานกางเต็นท์ และพัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่น

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. บ้านห้วยโทน

2

ดงพญา

บ่อเกลือ

น่าน

ลั้วะ

110

524

A

2. บ้านสว้าเหนือ

3

ดงพญา

บ่อเกลือ

น่าน

คนไทยพื้นเมือง,ลั๊วะ

64

228

C

3. บ้านสว้าใต้

7

ดงพญา

บ่อเกลือ

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

113

371

C

4. บ้านน้ำจูน

4

บ่อเกลือเหนือ

บ่อเกลือ

น่าน

ลั๊วะ

87

456

C

รวม

374

1,579

 


คลิกเพื่อขยาย

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562