ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 62 หมู่บ้าน และหมู่บ้าน T&V 2 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,785 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 11,652 คน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มากที่สุด   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร รองลงรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และหาของป่า ทั้งนี้การทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นแบบไร่หมุนเวียน พืชปลูกมีจำกัด  พืชหลัก คือ ปลูกข้าวไร่ ข้าวนาปลูกเพื่อการบริโภค และพืชสร้างรายได้เสริม  ได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริกกะเหรี่ยง และพืชท้องถิ่นได้แก่ บุก พลู เนียง เร่ว ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ส่วนการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรมีการเลี้ยง วัว ควาย สุกร และ ไก่  เพื่อการบริโภค พิธีกรรม และจำหน่ายเล็กน้อย ต่อมาได้มีการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและสร้างได้มากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาและปรับปรุงการปลูกพืชเดิม(ข้าว,พริก) พืชท้องถิ่น (บุก พลู,เร่ว เนียง) และส่งเสริมพืชใหม่ๆ พืชผักในโรงเรือน และนอกโรงเรือน พืชตระกูลถั่ว ไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่ อาโวกาโด เสาวรสหวาน และมะม่วง ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และประมงเพื่อสร้างรายได้เสริม อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงประยุกต์ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองกะเหรี่ยงประยุกต์ ซึ่งทอด้วยมือ ทอเป็นผ้านุ่งห่ม เครื่องใช้สอย ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมทอด้วยกี่กระตุก    ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพธัมมาธิปไตย 61/2ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

 1. บ้านเชียงแก้ว

1

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

137

896

C
 1. บ้านทีโหมโก่ทะ

1

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

45

199

C
 1. บ้านกลูแจทะ

1

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

30

133

-
 1. บ้านแม่สลิดหลวง

2

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

283

973

C
 1. บ้านแม่สลิดคี

2

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

85

392

-
 1. บ้านแม่สลิดน้อย

3

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

56

348

C
 1. บ้านกระคี

3

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

43

199

C
 1. บ้านทีคุคีเหนือ

4

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

44

154

C
 1. บ้านทีคุคีใต้

4

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

51

241

C
 1. บ้านซะซู๋ปู่

4

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

24

78

-
 1. บ้านพอบือละคี

4

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

38

186

C
 1. บ้านยะกะเตอโค๊ะ

4

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

32

71

-
 1. บ้านทูโจ

5

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

49

250

-
 1. บ้านตะลอโพ

5

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

22

32

-
 1. บ้านตะโขะทะ

5

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

45

195

-
 1. บ้านแม่นิล

6

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

42

169

C
 1. บ้านตะวอซอ

6

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

58

207

C
 1. บ้านแม่นิลคี

6

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

56

405

-
 1. บ้านเคลอะโก๊ะ

6

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

14

49

-
 1. บ้านห้วยมะโหนก

7

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

34

137

-
 1. บ้านห้วยมะโหนกคี

7

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

36

180

C
 1. บ้านกลูเบอคี

7

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

25

120

-
 1. บ้านแม่ระเมิง

8

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

144

565

B
 1. บ้านมะโอโกร

8

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

76

307

C
 1. บ้านซอแขะวาคี

8

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

53

231

C
 1. บ้านตะพิเดอ

9

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

59

255

C
 1. บ้านยะแปทะ

9

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

33

177

C
 1. บ้านบลาทะ

9

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

20

71

-
 1. บ้านบ่อเลทะ

9

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

21

85

-
 1. บ้านกะเป่อลู่

9

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

16

29

-
 1. บ้านเคลอะเดคี

10

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

51

246

C
 1. บ้านแหมะคี

10

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

22

84

-
 1. บ้านเบาะโปะคี

11

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

38

162

C
 1. บ้านต๊ะกอเล

11

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

26

111

-
 1. บ้านมอโจค๊ะ

11

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

56

182

-
 1. บ้านเบาะโปะโกร

11

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

52

270

-
 1. บ้านวะโดโกร

12

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

49

276

B
 1. บ้านเบ๊าะโซะลู่

12

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

34

118

C
 1. บ้านตะหย่าลู่

12

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

25

62

C
 1. บ้านโป๊ะพอคี

12

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

25

121

C
 1. บ้านทีเสาะคี

12

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

35

149

C
 1. บ้านที่โบะคี

12

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

67

170

C
 1. บ้านปอเล่อ

13

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

40

103

C
 1. บ้านเจาะแก้ปู

13

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

23

47

-
 1. บ้านจอทะ

13

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

19

32

-
 1. บ้านต๊ะโป๊ะปู่

13

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

13

80

-
 1. บ้านที่อือหลื่อคี

13

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

19

100

-
 1. บ้านมอโกร

13

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

38

63

C
 1. บ้านทีตะอึคี

13

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

28

76

-
 1. บ้านต่อปล้าเด

14

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

50

201

C
 1. บ้านแม่ระเมิงโกร

14

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

44

232

C
 1. บ้านแม่ผาแดง

15

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

15

109

C
 1. บ้านต่อปล้าคี

15

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

19

43

C
 1. บ้านคุทะ

15

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

23

53

-
 1. บ้านก้อบอทะ

15

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

21

69

C
 1. บ้านหม่อกุ้ยโจ

15

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

19

43

-
 1. บ้านปล่อโปล่คี

16

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

46

231

C
 1. บ้านซอแขะลู่

16

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

25

103

-
 1. บ้านวะเบลอลู่

16

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

46

199

C
 1. บ้านเซคะปู่

17

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

8

16

-
 1. บ้านเซคะปู่

17

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

13

41

-
 1. บ้านบลาเด

17

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

25

80

-

พื้นที่ T&V

 

 

 

 

 

 

-
 1. บ้านเลอผาโด

3

แม่ต้าน

ท่าสองยาง

ตาก

35

157

C
 1. บ้านตะพิโจ

3

แม่ต้าน

ท่าสองยาง

ตาก

65

289

C

รวม

2,785

11,652

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562