การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 103,749.34 ไร่  ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ ไร่หมุนเวียน พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ มันสำปะหลัง และบุก) นาข้าว ไม้ยืนต้น (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และหมาก) พืชเครื่องดื่ม (กาแฟ) และไม้ผล (มะม่วง เสาวรส และลิ้นจี่) ตามลำดับ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 3,539.88 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็น 4,898.23 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,645.43 ไร่  ในส่วนพื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือ 302,245.91 ไร่ 

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 72.63 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละ 24.94, 1.18, 0.85 และ 0.40 ตามลำดับ

 

 
 


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย
 
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561