การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง พบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พบว่าพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำมีพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 11,598.47 ไร่ โดยประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ การทำไร่หมุนเวียน นาข้าว พืชสวน (มะเขือเทศ พริก) พืชไร่ และไม้ผล ตามลำดับ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 267.71 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 46.99 ไร่ ส่วนพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดลดลงเหลือ 26,577.58 ไร่ และ 86.31 ไร่ ในปี พ.ศ. 2560 ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนพื้นที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.89 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 30.07, 0.69, 0.22 และ 0.12 ตามลำดับ


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560