การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย พบว่าในปี พ.ศ. 2562 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2562 พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น 6,144.82 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 146.82 พื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 23.01 ไร่ และพื้นที่เบ็ตเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็น 2.87 ไร่ ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมลดลงเหลือ 373.87 ไร่ ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ ไม้ผล (ลิ้นจี่ ส้ม อาโวคาโด ท้อ และสตรอเบอรี่ เป็นต้น) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก และไร่หมุนเวียน เป็นต้น

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 91.83 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด คิดเป็นร้อยละ 5.59, 2.19, 0.34 และ 0.04 ตามลำดับ

 


คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562