จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ   โดยมีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2562 จำนวน 4,930 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 133 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การสนับสนุนการพัฒนาการผลิตลิ้นจี่ การจัดการสวนลิ้นจี่ในระบบ GAP การสนับสนุนด้านไม้ผล รวมถึงการปลูกไม้ผลเพื่อสร้างรายได้และเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงไก่กระดูกดำ และมีการจัดเทวีชุมชนเกี่ยวกับการกำหนดเขตการใช้ที่ดินและบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563