ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพืื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 พริกหวาน มะเขือเทศ แตงกวาญี่ปุ่น องุ่น 7 7.5 
2559 ลิ้นจี่ 17 127.5
2560 องุ่น ลิ้นจี่ 15 104.5
2561 องุ่น เสาวรส สตรอเบอรี่ มะเดื่อฝรั่ง 8 124
2562 แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศ ลิ้นจี่ 18 118.50

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562