ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2560 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส มะเขือเทศเชอรี่ 5 3
2561 หริกหวาน องุ่น 12 4

ที่มา: สำนักพัฒนา 

 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561