ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2560 พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส มะเขือเทศเชอรี่ 5 3
2561 หริกหวาน องุ่น 12 4
2562 ผักกาดหอมห่อ พริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ ท้อ กีวี่ อาโวคาโด 13 56.70

ที่มา: สำนักพัฒนา 

 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562