ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 พริกหวาน 11 6.69
2558 พริกหวาน มะเขือเทศ องุ่น สตรอเบอรี่ 38 36.45
2559 พริกหวาน สตรอเบอรี่ องุ่น 13 12.50
2560 พริกหวาน ถั่วหวาน มะเขือเทศเชอรี่ สตรอเบอรี่ องุ่น อาโวคาโด 56 63.50
2562 แตงหอมตาข่าย พริกหวาน ฟักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือเทศโทมัส สตรอเบอรี่ เสาวรส องุ่น อาโวคาโด 62 76.72

ที่มา : สำนักพััฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562