ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 11,607,000 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 14 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2556 โรงเพาะกล้าผัก 1 โรง  
2 2556 ปรับปรุงถนนเข้าสู่สำนักงาน 1 แห่ง  
3 2556 ปรับปรุงสำนักงาน 1 แห่ง  
4 2557 โรงเก็บวัสดุ 1 แห่ง  
5 2557 โรงครัว 1 แห่ง  
6 2557 ห้องน้ำ 1 แห่ง  
7 2558 โรงเรือนปลูกพืช 1 แห่ง  
8 2558 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการปรับปรุงถนน ระบบไฟฟ้า และพลังงานในชุมชน 1 แห่ง  
9 2558 อาคารเก็บปัจจัยการผลิตการเกษตร 1 หลัง  
10 2558 ห้องวิเคราะห์สารพร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง  
11 2560 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่สำนักงานโครงการฯ 1 แห่ง  
12 2560 โรงคัดบรรจุผลผลิต 1 โรง  
13 2560 บ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง  
14 2560 อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง