ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 6,730,000 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุการเกษตร 1 โรง  
2 2552 สร้างเสาธงชาติ (เหล็ก) 1 เสา  
3 2552 โรงปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 1 โรง  
4 2553 โรงเรือนเลี้ยงไก่ 1 โรง  
5 2555 โรงเก็บวัสดุ 1 โรง  
6 2555 โรงเรือนเพาะชำ 1 โรง  
7 2560 อาคารเอนกประสงค์ของศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
8 2560 ห้องตรวจวิเคราะห์สารเคมี 1 แห่ง  
9 2563 ห้องน้ำ (ชาย หญิง พร้อมโถปัสสาวะชาย 2 ชุด) 1 แห่ง