ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 11,028,100 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 16 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2554 โรงเรือนเก็บวัสดุ 1 โรงเรือน  
2 2557 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
3 2558 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
4 2558 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงานและแปลงเกษตรกร 1 แห่ง  
5 2558 โรงเรือนปลูกพืช 2 โรง  
6 2558 โรงเรือนปลูกพืช 2 โรง  
7 2558 โรงรวบรวมผลผลิต 1 โรง  
8 2559 โรงเรือนถาวร 2 โรง  
9 2559 โรงเรือนถาวร 2 โรง  
10 2559 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
11 2560 โรงเก็บวัสดุ 1 โรง  
12 2560 ปรับปรุงโรงคัดบรรจุ 1 โรง  
13 2563 ห้องน้ำ (ชาย หญิง พร้อมโถปัสสาวะชาย 2 ชุด) 1 แห่ง  
14 2563 ปรับปรุงห้องครัว 1 แห่ง  
15 2563 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร 1 แห่ง  
16 2563 ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง