จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จำนวน 7,961 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 132 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกผัก การจัดประชุมเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ปลูกไม้ผล สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว สนุบสนุนเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านสะอาดและเข้มแข็ง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตร สนับสนุนกิจกรรมชุมชนการทำแนวกันไฟป่า และการรณรงค์การลดการใช้สารเคมี เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563