จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จำนวน 15,737 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 490 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วยการจัดการอบรมเรื่อง การจัดการผลผลิตและการแปรรูปกาแฟอราบิก้า การจัดการสวนไม้ผล การผลิตพืชผักและการจัดการศัตรูพืช การปลูกไม้ดอกเขตหนาว/เขตกึ่งหนาว การเลี้ยงสัตว์และการจัดการฟาร์ม และการจัดประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการส่งเสริมและเรียนรู้การปลูกพืชปลอดภัย การส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมและการยิ้มสีธรรมชาติ ร่วมถึงการจัดเวทีชุมชน เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม การกำหนดเตการใช้ที่ดินและบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของชุมชน และการจัดเวทีชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่นวอย่างมีส่วนร่วม เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563