การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559 2560 2661
1.การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย) 73 ราย 107 ราย 110 ราย

205 ราย

663 ราย

 

171 ราย
2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่)

3 ราย

พื้นที่ 4.5 ไร่

12 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

16 ราย

พื้นที่ 8.03 ไร่

40 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

96 ราย

147.75 ไร่

51 ราย

พื้นที่ 29.20 ไร่

 
3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

17 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

17 ราย

พื้นที่ 23 ไร่

47 ราย

พื้นที่ 83 ไร่

60 ราย

พื้นที่ 80 ไร่

110 ราย

107.84 ไร่

135 ราย

พื้นที่ 125 ไร่

30 ราย 

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)  

57 ราย7 ราย

พื้นทีี่ 7 ไร่

43 ราย

พื้นที่ 43 ไร่

25 ราย

พื้นที่ 100 ไร่

36 ราย

พื้นที่ 155 ไร่

31 ราย

พื้นที่ 150 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 100 ไร่

5. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าคุณภาพอย่างครบวงจร (ราย/ไร่)

47 ราย

พื้นที่ 531 ไร่

49 ราย

พื้นที่ 550 ไร่

59 ราย

พื้นที่ 500 ไร่

100 ราย

พื้นที่ 400 ไร่

125 ราย

858.50 ไร่

42 ราย

พื้นที่ 772 ไร่

101 ราย

พื้นที่ 1,189 ไร่

6. ส่งเสริมการปลูกชาอัสสัม (ราย/ไร่)            

10 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

7. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย)             15 ราย
8. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย) 4 ราย 3 ราย 6 ราย 10 ราย 11 ราย 11 ราย 10 ราย
9. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย) 3 ราย 3 ราย 16 ราย 46 ราย 71 ราย

92 ราย

 
10. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)  

หัตถกรรม 20  ราย

หัตถกรรม 80 ราย

ท่องเที่ยว 60 ราย

พัตถกรรม 20 ราย

หัตถกรรม 36 ราย

หัตถกรรม 20 ราย

ท่องเที่ยว 20 ราย

แปรรูป 20 ราย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561