รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


          การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพดั้งเดิม คือ ประกอบอาชีพการเกษตร พืชที่ทำการเพาะปลูกมีดังนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชา กาแฟอาราบิก้า ข้าวไร่ พลับ พลัม(เชอรี่) สุกร และไก่พื้นเมือง โดยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลักทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ต่อมาได้มีการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร  โดยการส่งเสริมปลูกพืชผักในโรงเรือน ได้แก่ เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก ฟักทองญี่ปุ่น ปวยเหล็ง บล็อคโคโลนี คะน้า ยอดมะระหวาน ยอดถั่วลันเตา กะหล่ำปลี และสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้า ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้และชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยจำหน่ายผลผลิตผ่านตลาดชุมชน ตลาดข้อตกลง และตลาดโครงการหลวง

          จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 11,828,110 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 24,986,771 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 976,967 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563