รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และไม้ผล รวมถึงการส่งเสริมงานด้านหัตถกรรม ซึ่งจากการส่งเสริมพบว่า รายได้หลักของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ มาจากพืชผัก ได้แก่ พริกหวาน ดอกหอม มะเขือเทศลูกท้อ และพริกซุปเปอร์ฮอท รองลงมาเป็นรายได้ที่มาจากพืชไร่ คือการจำหน่ายเฮมพ์ (ต้นสด) รวมถึงรายได้จากงานหัตถกรรม (ผ้อทอจากใยกัญชง) และกลุ่มสหกรณ์จำหน่ายปัจจัยการผลิต โดยมีการจำหน่ายผ่านตลาดชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นตลาดข้อตกลง 

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระปีงบประมาณ 2560 - 2562 พบว่ามีรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,638,504 บาทในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 5,335,708 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 1,204,255 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563