ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงพบพระ พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ลาดชันเชิงซ้อนประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ ร้อยละ 74.4 รองลงมาเป็น ดินชุดปากช่องประเภทที่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ร้อยละ 25 และหน่วยผสมของดินตะกอนลำน้ำ ร้อยละ 0.7 ดินในการทำการเกษตร เป็นดินร่วนถึงดินเหนียว มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ คือ ในบริเวณที่มีความลาดชัน มีแนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย จำเป็นต้องมีการจัดการเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชและการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม สภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันใช้ในการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล และไม้ยินต้น พืชตระกูลถั่วต่างๆ และมีระดับการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ที่สูงระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.6 ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินโคลนปนกรวด หินทราย หินปูนเนื้อดิน หินดินดานและหินเชิร์ต; ยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ


คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A เป็นพื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ จำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 55.7 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 เป็นพื้นที่ภายในลุ่มน้ำที่สภาพป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์ เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 19.4 ของพื้นที่ทั้งหมด และยังมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำอื่นๆ ได้แก่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ อยู่ในพื้นที่ลุ่มสะละวิน และลุ่มน้ำปิง มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่คือ ห้วยแม่ละเมา


คลิกเพื่อขยาย

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติ 228,466.78 ไร่ (ร้อยละ 63.31) รองลงมาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 121,387.38 ไร่ (ร้อยละ 33.64)  พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 512.94 ไร่ (ร้อยละ 0.14) และเขตอุทยานแห่งชาติ 146.57 (ร้อยละ 0.04) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 1) และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ 66.89 อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 32.64 และพื้นที่บางส่วนอยู่นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 0.47 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

0.82

512.94

0.14

อุ้มผาง

0.82

512.94

0.14

ป่าสงวนแห่งชาติ

194.22

121,387.38

33.64

ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก

0.03

18.60

0.01

ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า

0.00

0.73

0.00

ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง

0.48

300.54

0.08

ป่าแม่สอด

193.71

121,067.50

33.55

พื้นที่เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติ

365.55

228,466.78

63.31

น้ำตกพาเจริญ

365.55

228,466.78

63.31

อุทยานแห่งชาติ

0.23

146.57

0.04

คลองวังเจ้า

0.23

146.57

0.04

ไม่มีข้อมูล

16.56

10,347.76

2.87

รวม

577.38

360,861.43

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

386.21

241,378.20

66.89

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

188.44

117,774.58

32.64

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

2.73

1,708.65

0.47

รวม

577.38

360,861.43

100.00

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561