ทรัพยากรดิน

           โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงขุนสถาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 62 คิดเป็นร้อยละ 95.8 เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์  พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินระดับปานกลางรุนแรงมากสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 75.2 ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน 

 

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพน้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A พื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 65.6 ครอบคุลมพื้นที่ทั้งหมด 46,129.89 ไร่ และมีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ห้วยตลุบคุบ ห้วยส้ม ห้วยน้ำหลม ห้วยน้ำหิน และห้วยผา ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำแหง ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำน่าน แบ่งเป็นลุ่มน้ำแหง 6 ร้อยละ 82.8 และลุ่มน้ำหิน 8 ร้อยละ 17.2

 


คลิกเพื่อขยาย

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 
 
 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถานมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ พื้นที่จำนวน 62,249.01 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.56 (ดังตารางที่ 1) และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ 96.85 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 68,080.53 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรม (โซน A) ร้อยละ 0.89  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 624.39 ไร่ (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขุนสถาน

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้

99.60

62,249.01

88.56

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี

0.12

72.59

0.10

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก, ป่าแม่ถาง, ป่าแม่กำปอง

0.09

56.58

0.08

พื้นที่เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติขุนสถาน

10.52

6,572.88

9.35

นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

2.15

1,340.79

1.91

รวม

112.47

70,291.85

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขุนสถาน

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A)

1.00

624.39

0.89

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

108.93

68,080.53

96.85

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

0.71

446.43

0.64

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

1.82

1,140.50

1.62

รวม

112.47

70,291.85

100.00

 

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         มีแนวทางการพัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม รณรงค์การปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ รณรงค์ลดใช้สารเคมีและการคัดกรองโลหิต การเก็บตัวอย่างดินและน้ำไปวิเคราะห์ ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

หน่วยนับ

จำนวน

หน่วยนับ

จำนวน

หน่วยนับ

จำนวน

หน่วยนับ

จำนวน

หน่วยนับ

จำนวน

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

กล้า

11,000

กล้า

15,000

กล้า

50,000

กล้า

40,000

กล้า

50,000

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

 

ตัน

 

10

 

ตัน

 

15

 

ตัน

 

15

 

ตัน

 

15

 

ตัน

 

15

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

  3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 

 

ไร่

ต้น

 

 

ไร่

 

 

500

1,800

 

 

13

 

 

ไร่

ต้น

 

ไร่

ไร่

 

 

500

1,000

 

13

14

 

 

ไร่

ต้น

 

ไร่

ไร่

 

 

500

1,500

 

27

10

 

 

ไร่

ต้น

 

ไร่

ไร่

 

 

500

3,000

 

37

30

 

 

ไร่

ต้น

 

ไร่

ไร่

 

 

500

5,950

 

67

25

4. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   เกษตรกรได้รับการอบรม

 

 

ราย

97

ราย

100

ราย

115

ราย

120

5. การก่อสร้างฝายขนาดเล็กเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่า

แห่ง

2

แห่ง

5

แห่ง

2

แห่ง

7

แห่ง

5

6. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

 

 

 

 

 

 

แห่ง

1

แห่ง

12

 

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561