ทรัพยากรดิน

กลุ่มชุดดิน 

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 3 ประเภท คือ กลุ่มชุดดิน 29B/46B   กลุ่มชุดดินที่ 47E และกลุ่มชุดดินที่ 62 ซึ่งกลุ่มชุดดินที่ 62 มีมากถึงร้อยละ 99.57 ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์

 

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก


คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

พื้นที่ลุ่มน้ำ 

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญคือน้ำแม่ริมไหลผ่านทางตอนกลางของพื้นที่มีทิศการไหลไปทางทิศตะวันออก ไหลผ่าบ้านผาแตก ก่อนไหลวกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านบ้านผาเด่น และบ้านเอียก ก่อนไหลออกพื้นที่ มีลำห้วยสาขาในพื้นที่ได้แก่ น้ำแม่ตอ มีทิศการไหลทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ไหลผ่านบ้านผาเด็ง ไหลลงน้ำแม่ริมทางตอนลงของพื้นที่ น้ำแม่หลอด มีทิศการไหลไปทางทิศตะวันออกก่อนไหลวกลงทางทิศใต้ แล้วไหลลงน้ำริมทางตอนกลางของพื้นที่ และลำห้วยสายอื่น ๆ เช่น ห้วยผาผึ้ง  ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำส่วนใหญ่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A คิดเป็นร้อยละ 66.22 รองลงมาเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 ร้อยละ 24.54  ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 ร้อยละ 6.75 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B ร้อยละ 2.07 และ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 5 ร้อยละ 0.41ของพื้นที่ 


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแตก มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 6,321.74 ไร่ ร้อยละ 16.54 และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 31,905.19ไร่ ร้อยละ 83.46 แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง 19,567.06 ไร่ ร้อยละ 51.19 ป่าสะเมิง 8,491.44 ไร่ ร้อยละ 22.21 และป่าแม่ริม 3,846.69 ไร่ร้อยละ 10.66

 

ตาราง  พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

ป่าสงวนแห่งชาติ

51.05

31,905.19

83.46

ป่าแม่แตง

31.31

19,567.06

51.19

ป่าแม่ริม

6.15

3,846.69

10.06

ป่าสะเมิง

13.59

8,491.44

22.21

อุทยานแห่งชาติ

10.11

6,321.74

16.54

ดอยสุเทพ-ปุย

10.11

6,321.74

16.54

รวม

61.16

38,226.93

100.00

การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแตก มีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน C) ร้อยละ 98.99 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.01

 

ตาราง การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

60.54

37,840.08

98.99

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

0.62

386.85

1.01

รวม

61.16

38,226.93

100.00

 


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

 

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

75,000 กล้า

50

ราย

30,000 กล้า

50

ราย

300,000 กล้า

50

 ราย

50,000

70

ราย

50,000

76

ราย

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด

    - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

1 หมู่บ้าน

7 ตัน

 

 

7 ราย

 

1 หมู่บ้าน

5 ตัน

 

 

5 ราย

 

1 หมู่บ้าน

5 ตัน

 

 

5 ราย

 

2 หมู่บ้าน

10 ตัน

14 ราย

 

 

2 หมู่บ้าน

10 ตัน

16 ราย

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ปลูกป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

(ไร่/ราย)

3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

(ไร่/ต้น/ราย)

 

-

 

5 ไร่

500 ต้น

 

 

-

 

10 ราย

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

10 ไร่

 

-

 

 

100 ราย

 

10 ราย

 

 

 

10 ไร่

 

8 ไร่

800 ต้น

 

 

50 ราย

 

8 ราย

 

 

10 ไร่

 

10 ไร่

1,000 ต้น

 

 

100 ราย

10 ราย

 

 

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า

20 กิโลเมตร

50

  ราย

-

-

-

-

 32กิโลเมตร

206

 ราย

36 กิโลเมตร

213 ราย

5. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

-

-

-

-

-

-

2 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

6. การจัดทำฝาย

20 แห่ง

1 พื้นที่

-

-

-

-

20 แห่ง

1 พื้นที่

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561