การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมุ่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

4 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)  

6 กลุ่ม

190 ราย

6 กลุ่ม

132 ราย

9 กลุ่ม

313 ราย

5 กลุ่ม

136 ราย

1 กลุ่ม

12 ราย

 

3. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (ครั้ง/หน่วยงาน)

 

9 หน่วยงาน

 

 

2 ครั้ง

2 หน่วยงาน

   

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

 

 

 

กิจกรรมวันพ่อ เข้าร่วม225ราย

กิจกรรมวันพ่อ 198 ราย

   
5. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ราย)             20 ราย
6. การพัฟฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง (ราย)             108 ราย

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรผาแตก

พึ่งตนเอง

53

95,000

กลุ่มปศุสัตว์

พึ่งตนเอง

6

41,636

กลุ่มผู้ปลูกผักในโรงเรือน

พึ่งตนเอง

12

21,200

 

ที่มา : สำนักพัฒนา