การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

 
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)  

6 กลุ่ม

72 ราย

6 กลุ่ม

97 ราย

6 กลุ่ม

51 ราย

6 กลุ่ม

89 ราย

6 กลุ่ม

299 ราย

 
3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน (ครั้ง/ราย)          

2 ครั้ง

100 ราย

2 ครั้ง

40 ราย

4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (ครั้ง/ราย)

1 ครั้ง

200 ราย

3 ครั้ง

360 ราย

3 ครั้ง

360 ราย

3 ครั้ง

360 ราย

2 ครั้ง

300 ราย

 

3 ครั้ง

49 ราย

5. หน่วยงานร่วมบูรณาการ (หน่วยงาน) 2 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน      

6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

   

     6.1 การปลูกแฝก (กล้า)

30,000 กล้า

30,000 กล้า

30,000 กล้า

30,000 กล้า

30,000 กล้า

   

     6.2 ปลูกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย

1,000 กล้า

2,000 กล้า

3,000 กล้า

3,000 กล้า

3,000 กล้า

   

     6.3 ทำแนวกันไฟ (กิโลเมตร)

20 กิโลเมตร

20 กิโลเมตร

20 กิโลเมตร

20 กิโลเมตร

20 กิโลเมตร

   
7. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/ราย)            

1 กลุ่ม

85 ราย

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านดอยปุย

วิสาหกิจชุมชน

17

58,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักและองุ่นบ้านดอยปุย

วิสาหกิจชุมชน

25

1,500,000

กลุ่มไม้ดอกบ้านดอยปุย

พึ่งตนเอง

5

1,500,000

กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ

พึ่งตนเอง

10

44,000

กลุ่มปศุสัตว์ พึ่งตนเอง 4 24,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา