การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (หมู่บ้าน)

2 หมู่บ้าน

2. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐฏิจพอเพียง (หมู่บ้าน)

1 หมู่บ้าน

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา