การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

3 แผน

3 หมู่บ้าน

4 แผน

4 หมู่บ้าน

5 หมู่บ้าน
2. หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้าน/ราย)         1 หมู่บ้าน    
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย) 9 กลุ่ม 9 กลุ่ม

2 กลุ่ม

253 ราย

16 กลุ่ม

222 ราย

 

14 กลุ่ม

352 ราย

 

 4. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน)

 

 

1 หน่วยงาน

1 หน่วยงาน

7 หน่วยงาน

6 หน่วยงาน  
5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/ราย)

1 กลุ่ม

100 ราย

1 กลุ่ม

100 ราย

1 กลุ่ม

100 ราย

1 กลุ่ม

100 ราย

1 กลุ่ม

140 ราย

   
6. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการนำแผนที่ดินรายแปลงมาใช้ประโยชน์ (หมู่บ้าน)         1 หมู่บ้าน    

7. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

   

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการขยายผลน้ำแป่ง จำกัด
สหกรณ์ 52 2,619,218

 

ที่มา : สำนักพัฒนา