การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)  

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

2 กลุ่ม

28 ราย

5 กลุ่ม

60 ราย

7 กลุ่ม

155 ราย

6 กลุ่ม

149 ราย

6 กลุ่ม

185 ราย

4 กลุ่ม

132 ราย

 
3. การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน) 7 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน 8 หน่วยงาน 9 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน  

4. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาหมู่บ้านสะอาด (ครั้ง/ราย)

5 ครั้ง

250 ราย

6 ครั้ง

281 ราย

5 ครั้ง

214 ราย

6 ครั้ง

256 ราย

8 ครั้ง

327 ราย

   

5. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออมทรัพย์ด้วยกระบอกไม้ไผ่ (กระบอก)

241 กระบอก

(181,099 บาท)

97 กระบอก

(98,348 บาท)

89 กระบอก

(88,778 บาท)

88 กระบอก

(92,783 บาท)

105 กระบอก

(168,171 บาท)

   
6. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  (ชุมชน)             1 ชุมชน
7. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (ราย)             15 ราย

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

สหกรณ์โครงการขายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด

สหกรณ์

51

113,420

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพริกกะเหรี่ยง

วิสาหกิจชุมชน

7

33,760

กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง   30 45,000
กลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ   14 150,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา