แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,132,856
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
356,710
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5,235,750
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
200,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,560,779
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 9,486,115

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
4 38,400
  1. กรมพัฒนาที่ดิน
3 4,887,000
  1. กรมปศุสัตว์
3 31,500
  1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน)
2 13,125
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2 90,000
    6.  กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 5 92,310
    7.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) 5 88,750

    8.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

35 4,254,030
รวมงบประมาณ 8 หน่วยงาน   9,486,115
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562