แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,132,856  1,215,077
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
356,710 517,805
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5,235,750 364,047
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
200,000 21,914,400
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,560,779 2,174,800
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 9,486,115 26,186,129

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมชลประทาน
  9,000,000
 1. กรมพัฒนาที่ดิน
4,887,000  
 1. กรมปศุสัตว์
31,500 31,500
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน)
13,125  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
38,400  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง))
88,750 25,000
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
  12,787,100
 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  27,300 
 1. กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
92,310 78,580 
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
90,000 78,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4,254,030 4,158,649 
รวมงบประมาณ 9,486,115 26,186,129
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563