แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,790,150  2,128,387 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
501,010  373,780 
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
100,000 288,000 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000  - 
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,759,510  1,948,180 
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 4,250,670 4,738,347 

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)

    1. กรมประมง

40,000  

    2. กรมส่งเสริมสหกรณ์

38,400  

    3. กรมส่งเสริมการเกษตร

29,750  
    4. กรมหม่อนไหม 15,000  11,500
    5. กรมการพัฒนาชุมชน 229,400 78,580
    6. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 45,000  
    7. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ 46,210  

    8.  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

3,806,910  52,000

    9.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

3,806,910  4,596,267 
รวมงบประมาณ หน่วยงาน 4,250,670  4,738,347 
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563