แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,790,150
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
501,010
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
100,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,759,510
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 4,250,670

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมประมง
2 40,000
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
4 38,400

    3. กรมส่งเสริมการเกษตร

2

29,750

    4. กรมหม่อนไหม 1 15,000
    5. กรมการพัฒนาชุมชน 6 229,400
    6. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 45,000
    7. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ 3 46,210

    8.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

34 3,806,910
รวมงบประมาณ 8 หน่วยงาน   4,250,670
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562